2011. február 15., kedd

Új Széchenyi terv pályázatok - Néhány a kizáró okok közül

Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy az alábbi esetekben nem lehetséges pályázat benyújtása az Új Széchenyi terv GOP 1., 2. és 3. prioritásaiban kiírt pályázatokra:
 • A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó kedvezményezett esetében adósságrendezési eljárás.
 • Nem köthető támogatási szerződés, és nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) nem engedélyezett.
 • A pályázónak meg kell felelnie az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A pályázónak rendelkezésre kell bocsátania az Áht. 15.§ (12) bekezdés szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait.
 • A projekt keretében beszerzett ingatlan, vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg.
 • Akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy vele szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a jelen pályázati kiírásra benyújtott pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette;
 • Aki, vagy amely az NFÜ elnöke által hozott, a támogatási rendszerből történő kizárást elrendelő határozat hatálya alatt áll;
 • Aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg;
 • Aki, vagy amely a projekt megvalósításának elindításához szükséges összes jogerős hatósági engedélyt legkésőbb az első kifizetés (vagy az előleg) folyósításáig nem bocsátja rendelkezésre;
 • Akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 • Akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 • Akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.
A pályázat beadásával kapcsolatos egyéb jogosultsági kritériumokkal kapcsolatosan ingyenes pályázati előminősítéssel állunk Ügyfeleink rendelkezésére. Kérjük regisztráljon itt és munkatársunk felkeresi Önt telefonon.